ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sn

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç Süre)

1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Matbu Form veya Dilekçe.

15 Gün

2

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Dilekçe ( Dilekçe sahibinin adı soyadı, adres ve imzasının bulunması gerekmektedir.).

30 Gün

3

BİMER

Başvuru elektronik ortamda yapıldığından herhangi bir belge istenmemektedir.

30 Gün

4

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

1- Matbu Dilekçe,

2- Kira kontratı (varsa),

3- Tapu Belgesi.

15 Gün

5

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-2 Madde Gereğince; Görevleri Nedeniyle Tahsis Edilen Ortak Kullanım Alanından (Dışarıdan Atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye İşlemi

1- Dilekçe,

2- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,

3- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen tebliğ şerhli ihtarname,

5- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği,

6- Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işten ayrılış bildirgesi.

7 Gün

6

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurt dışında kullanılacak idari nitelikli belgeler (Apostille tasdik şerhi) ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin tasdik işlemi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve kuruluşların düzenlendiği belgeler ile ilgili noter tasdikli belgeler.

Aynı gün

7

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe.

30 Gün

8

Tüketici Başvuruları

1- Matbu dilekçe,

2-Fatura,

3-Satış fişi,

4-Garanti belgesi,

5-Sözleşme vb.

Dilekçe ve eki belgelerin 2 (iki) suret halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

5 Ay

9

4483 Sayılı Kanun

Dilekçe (Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin adı soyadı, adresi; şikayet edilen memurun adı soyadı, çalıştığı kurum)

30+15 Gün

10

Yurtdışı Bakım Belgeleri Tasdiki

Matbu Form.

Aynı Gün

11

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

1- Matbu Dilekçe,

2- Vergi Levhası,

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği,

5- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

6- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

7- TİB onaylı filtre programı.

15 Gün

12

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 108 inci (Mülga:31/5/2006-5510/106 md.) maddesi gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş dökümlerini gösterir belge,

5-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

6-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

10 Gün

İlk Müracaat Yeri:

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

ONAYLAYAN

İsim

Hatice SÜZGÜN BOZ

İsim

Bayram GALE

Unvan

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Unvan

Altıeylül Kaymakamı

Adres

Altıeylül Kaymakamlığı

Adres

Altıeylül Kaymakamlığı

Tel

0266 260 06 09

Tel

0266 260 06 10

Faks

0266 260 06 11

Faks

0266 260 06 11

e-posta

hatice.suzgun@icisleri.gov.tr

e-posta

bayram.gale@icisleri.gov.tr

İmza

İmza

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması

durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.