ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI

İlçe Nüfus Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

HİZMETİN DAYANAĞI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Doğum İşlemleri (Nüfusa ilk Kayıt)

1. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15 -16ıncı maddeleri

2. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 25 ve 26ıncı maddeleri.

1- Var ise doğum raporu, doğum raporu ibraz edilemiyorsa anne veya babanın beyanı.

2-Evlilik öncesi doğan çocuklarda anne ve baba tarafından birlikte müracaatı zorunludur.

3-Doğum olayının yasal süresi olan 30 günlük sürede bildirilmemesi durumunda 81 TL. idari para cezası uygulanmaktadır.

10 dakika

2

Saklı Nüfus İşlemleri

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesi ve İlgili Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi

1- 5 adet fotoğraf

2-Saklı nüfus ilmühaberi, dilekçe ve beyan formu(Vat.24)

2.Madde de istenilen belgeler vatandaşın şahsen müracaatı sırasında Nüfus Müdürlüğü tarafından tanzim edilmektedir.

İlk Müracaat 30 dakika(İlk müracaattan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaların takibi belgelerin toplanması, sonuçlanması 6 ay)

3

Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 43 ve 44 üncü maddeleri

1- Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, Türkiye'de bulundukları yer Nüfus Müdürlüğüne, yabancı ülkelerde ise bulundukları bölgedeki, yoksa o yere en yakın dış temsilciliğe veya doğrudan İçişleri Bakanlığına başvururlar.

1. Nüfus veya uluslararası aile cüzdanları,

2. Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örneği

3. Askerlik terhis belgesi

4. Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı

5. Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları,

6. Türkiye Cumhuriyeti pasaportları,

7. Vatandaşlık durumunu veya nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir olmak kaydıyla, Diploma, Personel Kimlik Belgesi, Tasdikname'lerden birinin ibrazı yeterlidir.

10 dakika

4

Evlenme

Evlendirme Yönetmeliğinin 20. Maddesi

Evlenmeye esas olarak, Evlendirme Memurlarına yapılacak müracaat sonrasında Evlenme Ehliyet Belgesinin verilmesi.

5 dakika

5

Yurt dışında yapılan ancak Türk Makamlarına bildirilmeyen Evlenmelerin tescili.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 56. Maddesinin 2. Fıkrası

1-Yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olmalı

10 dakika

6

Ölüm

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31, 32, 33 maddeleri.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 65 den 77'e kadar olan maddeleri

1-Ölümü tespit eden kurum tarafından düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilen 2 nüsha Mernis ölüm bildirimi.

2-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün yakınlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile tahkikata gönderilir. Tahkikat sonucunda ölüm olayı işlenir.

1-4-6 dakika

2-Müracaat sırasında işlem 10 dakika ilave olarak tahkikatın sonuçlanma süresi.

7

Boşanma

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 173.Maddesi ,5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. maddesi

İlgili Aile Mahkemesi tarafından Nüfus Müdürlüğüne gönderilen kararın işlenmesi.

7 dakika

8

Kayıt Düzeltme- Evlat Edinme / Evlat Edinmenin İptali- Babalığa Hüküm- Soy Bağının Reddi- Nüfus Kaydının İptali- Veli / Vasi Bildirimi / İptali-

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

İlgili Mahkeme tarafından Nüfus Müdürlüğüne gönderilen kararın işlenmesi.

15 dakika

9

Vasiyetname Bildirimi / İptali

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 502.maddesi.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155. maddenin 2. bendinin 5.fıkrası

Noter veya Dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, iptali ve mirastan feragate ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir.

6-10 dakika

10

Tanıma / Tanımanın İptali

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 295-297.Maddeleri

5940 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 28.maddesi

1-Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.

2- Babanı beyanı, var ise doğum Raporu annenin nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir belge.

6-10 dakika

11

Maddi Hata / İdarece Kayıt Düzeltme / Kayıt Tamamlama

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 38. maddesi

İlgili Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 79, 80 ve 81. maddeleri

Gerektiğinde Dilekçe

10 dakika

12

Kızlık Soyadını Kullanma Talep Dilekçeleri

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 55.maddesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi

1-Dilekçe

5 dakika

13

Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 5.Maddesi ile

İlgili Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49-67 ve 86. maddeleri

1- Dilekçe veya Mahkeme kararı

10 dakika

14

Din Değişikliğine İlişkin İşlemler

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35/2. maddesi

1-Dilekçe

5 dakika

15

İsim denklik belgesi almak için yapılan şahsi başvurularının karşılanması.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri.

1-Dilekçe

10 dakika

16

Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi

Nüfus Hizmetleri Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğinin 49.maddesi

Göçmen olarak veya yetkili makam kararıyla değişik tarihlerde Türk vatandaşlığını kazanarak farklı hanelere tescil edilen ya da aynı aileden olduklarını iddia eden on sekiz yaşından büyük kişilerin; bu yönde yazılı başvuruları ve ibraz edecekleri belgeler, belge ibraz edilememesi halinde mahkemeden alınacak aynı aileden olduklarına dair tespit kararı.

10 dakika

17

Uluslararası Aile Cüzdanı

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesi

1-Fotoğraf. (2 şer adet fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2-Kayıp ise bağlı olduğu Muhtarlıktan Uluslararası Aile Cüzdanı talep belgesi istenir.

3- Uluslararası aile cüzdanı 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğundan değerli kâğıt bedeli olarak Maliye Bakanlığınca 2014 yılında uluslararası aile cüzdanı için69,00 TL cüzdan bedeli alınmaktadır.

4- Aile cüzdanlarını kaybeden vatandaşlarımız için 81 TL idari para cezası uygulanmaktadır

15 dakika

18

Nüfus Cüzdanı

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesi

1-Fotoğraf. (2 şer adet fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2-Kayıp ise bağlı olduğu Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı talep belgesi istenir.

3- Nüfus cüzdanı 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğundan değerli kâğıt bedeli olarak Maliye Bakanlığınca 2014 yılında nüfus cüzdanı için 6.75 TL cüzdan bedeli alınmaktadır.

4- Nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlarımız için 81 TL idari para cezası uygulanmaktadır

5 dakika

19

Mavi Kart

Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge

T.C. vatandaşı iken çıkma izni ile vatandaşlığımızdan çıkan kişilerin pasaportunun noter onaylı tercümesi ve 2 resim veya varsa pembe kart ile 2 resimle.

10 dakika

20

Bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi edinme başvuru formu veya dilekçe

15 veya 30 iş günü.

21

Nüfus Kayıt Örneği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 üncü maddesi

1.Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, memur, avukat, basın, kimlik kartı.

2-Dilekçe (Şahsen müracaat da gerek yok)

3- Vekâletname ( Şahsen müracaat da gerek yok)

2 dakika

22

Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen ; 'A (Doğum Kayıt Örneği), B (Evlenme Kayıt Örneği), C (Ölüm Kayıt Örneği) Formları

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu ve Sözleşmeleri (16 nolu sözleşme)

1-Nüfus Cüzdanı

3 dakika

23

Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri (20nolu sözleşme)

1-Nüfus Cüzdanı

2-Yabancı vatandaşa ait kimlik belgesi, doğum belgesi ile daha önce evlenmiş olup da evlenmesi sona erenlerin bu durumlarını gösterir tasdik ve tercüme edilmiş medeni hal belgeleri

5 dakika

24

Adres Beyanı

Adres Kayıt Sistemi uygulama Yönetmeliği

1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı.(Bu belgelerden birinin ibrazı yeterlidir)

2-Beyan edilen adresin UAVT'de dolu olması halinde beyan edilen adreste oturulduğunu belgeleyen elektrik, su, doğalgaz, faturası veya sözleşmeleri,noterden tasdikli kira kontratı ibrazı gereklidir

3-Beyan edilen adresin UAVT'de boş olması halinde adrese herhangi bir belge aranmaz.

4-Adres değişikliğini 20 iş günü içinde bildirmeyenlere 436 TL idaripara cezası uygulanmaktadır.

5-Nüfus Hizmetleri Kanununun 68.maddesi gereği; gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara 875 TL idaripara cezası uygulanmaktadır

5 dakika

25

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 52/4 Maddesi

1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı (Bu belgelerden birinin ibrazı yeterlidir.)

2 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Altıeylül İlçe Nüfus Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Altıeylül Kaymakamlığı

İsim : Müzeyyen TARİKCİ İsim : Bayram GALE

Ünvan : Nüfus Müdürü Ünvan : Kaymakam

Adres : Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Cd. No:2 BALIKESİR Adres : Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Cad. No:2 BALIKESİR Tel : 0 266 239 84 8 Tel : 0 266 260 06 09

Faks : 0 266 245 94 76 Faks : 0 266 260 06 11

E-Posta : muzeyyen.tarikci@icisleri.gov.tr E-Post : altieylul@icisleri.gov.tr